Privacybeleid

Deze privacy policy werd laatst aangepast op 15/03/2024.

Bedankt voor jouw bezoek aan www.wetenschapscommunicator.be.

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

Contact

VOF tot nadenken (Wetenschapscommunicator Julie De Smedt) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, contacteer ons via:

Julie De Smedt
Kardinaal Mercierlei 74

2600 Berchem

Julie.Desmedt@wetenschapscommunicator.com

Wat doen wij met jouw informatie?

Als je je registreert voor één van de nieuwsbrieven worden persoonsgegevens opgevraagd (naam, e-mailadres). Wij hebben deze informatie nodig om jou gepersonaliseerde informatie te sturen. Uitschrijven is steeds mogelijk volgens de eenvoudige instructies die vermeld staan in de nieuwsbrieven.

Jouw persoonsgegevens worden door VOF tot nadenken verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van nieuwsbrieven (toestemming betrokkene).
  • Het beantwoorden van vragen via het contactformulier (op vraag van betrokkene).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen en verzamelen:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, emailadres.

Vertrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het versturen van nieuwsbrieven (via Convertkit).
  • Hosting providers voor de website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Bewaartermijn

VOF tot nadenken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  • Server van de website: 180 dagen
  • Convertkit:

Cookies

We gebruiken geen cookies (en dus geen cookiebanner). Als bezoeker worden gegevens geanonimiseerd verzameld en verwerkt voor de verbetering en beveiliging van onze website. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies of van retargetting. De gegevens zijn onder meer technische gegevens van de browser, bezoeksduur, en bezochte pagina’s.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou ons hiervoor te contacteren. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

VOF tot nadenken kan zijn privacy statement wijzigen.