Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden bevatten de regels die van toepassing zijn wanneer wij onze diensten en producten aan jou, de klant, zullen leveren. Door beroep te doen op onze diensten of een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. We raden je aan om deze zorgvuldig door te lezen en ons te contacteren indien er vragen zouden zijn.

1.      Partijen

TOT NADENKEN VOF (vennootschap onder firma), met commerciële naam “Wetenschapscommunicator Julie De Smedt”, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0788.779.155 en zetel te Kardinaal Mercierlei 74, 2600 Antwerpen. Hierna “Wetenschapscommunicator Julie De Smedt, “Wij”, “We”, “Ons”, “Onze”

en

elke natuurlijke persoon of onderneming in wiens opdracht Wetenschapscommunicator Julie De Smedt diensten of producten levert, al dan niet voor de daadwerkelijke begunstigde, hierna “Klant”, “Jij”, “Je”, “Jouw”

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van Wetenschapscommunicator Julie De Smedt, ofwel via de website, via e-mail of enig ander communicatie- of sociale mediakanaal.
  • Diensten: de diensten die wij leveren en die jij van ons afneemt, met name de trajecten, trainingen en workshops.
  • De online cursus: De online cursus die je via de website kan aankopen.
  • Het online platform: de online ruimte waartoe je als klant toegang krijgt via persoonlijke inloggegevens, na aankoop van de online cursus en waar je de online cursus kan gebruiken en bekijken.
  • Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
  • Klant: Een onderneming of consument die een overeenkomst afsluit met Wetenschapscommunicator Julie De Smedt met betrekking tot onze diensten of die de online cursus aankoopt op onze website.
  • Contactgegevens: Je kunt ons steeds contacteren per mail op  julie.desmedt@wetenschapscommunicator.com of telefonisch op het +32 494 89 79 83.

3.      Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten, offertes, aanbiedingen, bestelbonnen, facturen en overeenkomsten ongeacht diens aard, tussen Wetenschapscommunicator Julie De Smedt en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

3.2 Er kan enkel worden afgeweken van deze algemene voorwaarden bij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Wetenschapscommunicator Julie De Smedt. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid mee van de andere bedingen of van de overeenkomst.

3.3 Indien Wetenschapscommunicator Julie De Smedt en de Klant een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst sluiten, zullen de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst voorrang hebben op de algemene voorwaarden, voor zover hierin is toegestemd door Wetenschapscommunicator Julie De Smedt. Deze algemene voorwaarden zullen dan dienen als aanvullend recht, voor zover van toepassing.

3.4 Door beroep te doen op de diensten of producten van Wetenschapscommunicator Julie De Smedt verklaar je kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. Als je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van onze diensten of producten. Wetenschapscommunicator Julie De Smedt streeft ernaar om je steeds voldoende gelegenheid te bieden om de algemene voorwaarden te raadplegen en zodoende te aanvaarden. Je kan de algemene voorwaarden ten alle tijden vrij inzien via de website of er een kopie van aanvragen via de contactgegevens.

4.      Aanbod, aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een aanbod kan mondeling, via de website, sociale media, e-mail of enig ander communicatiekanaal gedaan worden door Wetenschapscommunicator Julie De Smedt.

4.2 Het aanbod kan steeds worden aangepast of ingetrokken door Wetenschapscommunicator Julie De Smedt. Indien een product of promotie een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk bij het aanbod vermeld.

4.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je de online cursus aankoopt via de website of de door Wetenschapscommunicator Julie De Smedt bezorgde offerte voor het afnemen van diensten, elektronisch of schriftelijk aanvaardt. 

5.      Prijzen en betalingsmodaliteiten

5.1 Alle prijzen die wij, al dan niet mondeling of via onze website, het online platform, sociale media, e-mail of enig ander kanaal, meedelen met betrekking tot de online cursus, zijn weergegeven in euro en zijn inclusief btw. Tijdelijke aanbiedingen of aanbiedingen die onder specifieke voorwaarden geschieden worden apart weergegeven.

5.2 Bij het plaatsen van de bestelling ga je ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Je bent je ervan bewust en aanvaardt dat je daarbij afziet van je herroepingsrecht (zie artikel 13).

5.3 De online cursus dient onmiddellijk via de website te worden betaald via Bancontact.

5.4 Nadat je jouw bestelling hebt geplaatst en we jouw betaling hebben ontvangen, ontvang je van ons een bevestigingsmail met daarin de persoonlijke inloggegevens om toegang te verkrijgen tot het online platform en de online cursus. Indien gewenst, kun je ook een factuur aanvragen via de website.

6.      Uitvoering van de overeenkomst

6.1 De online cursus wordt uitsluitend aangeleverd via het online platform. Je  moet tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur beschikken, om gebruik te kunnen maken van het online platform en de online cursus te kunnen bekijken. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.

6.2 Om toegang te krijgen tot de online cursus dien je een account aan te maken op het online platform. Je dient er zelf voor te zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast dien je zelf ook te zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.

6.3 De online cursus blijft ‘levenslang’ beschikbaar op het online platform, zolang Wetenschapscommunicator Julie De Smedt, de online cursus en het online platform blijven bestaan. Indien we ervoor kiezen om de online cursus niet langer aan te bieden, zal je hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

6.4 Toegang tot het online platform en de online cursus is strikt persoonlijk. De toegang tot het platform, accountgegevens en inloggegevens, de online cursus en de inhoud ervan mogen niet gedeeld worden met derden.

6.5 Bij een vermoeden tot delen van de toegang tot het account, accountgegevens, de online cursus of de inhoud ervan, aan derden, zal de toegang tot het online platform en de online cursus voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat we hiervoor een vergoeding verschuldigd zijn en onverminderd ons recht om een schadevergoeding van jou te vorderen.

6.6 Wanneer je zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Wetenschapscommunicator Julie De Smedt, zijn wij gerechtigd om jou de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat we hiervoor enige vergoeding verschuldigd zijn en onverminderd ons recht om een schadevergoeding van jou te vorderen.

7.      Herroepingsrecht

7.1 Bij de aankoop van goederen heb je als consument de mogelijkheid om je te bedenken en de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant.

7.2 Het herroepingsrecht geldt conform artikel VI.53.13° WER niet voor de digitale producten zoals online cursussen, e-books, webinars, online trajecten en online trainingen, wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij/zij heeft erkend het herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze instemming.

7.3 Klanten die een onderneming zijn in de zin van artikel I.1,1° WER kunnen nooit aanspraak maken op het herroepingsrecht.

8.      Aansprakelijkheid

8.1 Wetenschapscommunicator Julie De Smedt en/of haar aangestelden zijn niet aansprakelijk voor het ontstaan van enige directe schade die kan optreden tijdens of na het uitvoeren van de gevraagde opdracht of als gevolg van de geleverde diensten of de online cursus, tenzij er sprake is van opzet, grove fout of grove nalatigheid uit hoofde van Wetenschapscommunicator Julie De Smedt en/of haar aangestelden. Wetenschapscommunicator Julie De Smedt en/of haar aangestelden zijn nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzet- en/of subsidie- of fondsenverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

8.2 Het totaal van de aansprakelijkheid van Wetenschapscommunicator Julie De Smedt kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de aan haar toekomende vergoeding voor de verleende diensten of de aangekochte online cursus.

8.3 In geval van overmacht of ziekte mogen we de uitvoering van de opdracht of levering van de diensten geheel of gedeeltelijk opschorten, en dit voor de duur van de overmacht of ziekte. Wij zullen echter steeds proberen om jou hier zo vlug mogelijk van op de hoogte te stellen. Overmacht is de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis zich voordoet, buiten onze wil en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van onze verplichting of verbintenis. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade in geval van overmacht of ziekte.

8.4 Indien we bij het ontstaan van de overmachtsituatie of ziekte, al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, mogen we het reeds uitgevoerde werk of de reeds geleverde diensten, afzonderlijk factureren en ben je gehouden deze factuur te voldoen.

8.5 Indien je een aan ons toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet je ons hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar julie.desmedt@wetenschapscommunicator.com, waarin je de tekortkoming nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft. Volgend op jouw ingebrekestelling, hebben wij steeds het recht om de tekortkoming te herstellen.

8.6 Indien je door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming uit jouw hoofde, onze aansprakelijkheid in het gedrang brengt, dien je steeds alle nodige maatregelen te nemen om ons te vrijwaren van elke schade die wij hierdoor kunnen oplopen.

8.7 Wij mogen de vorm en inhoud van onze website en het online platform naar eigen goeddunken aanpassen, beperken of uitbreiden. Hoewel we ons steeds inspannen om de website en het online platform optimaal te laten functioneren en te beveiligen zijn eventuele storingen, onderbrekingen, verlies van data of onbedoelde verspreiding van virussen of malware nooit uit te sluiten. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

8.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

9.      Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle materialen, teksten en documenten die door ons worden verstrekt tijdens trajecten, trainingen, sessies en workshops of in de online cursus, inclusief maar niet beperkt tot hand-outs, whitepapers, cursussen, rapporten, templates, en PowerPoint-presentaties, blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van Wetenschapscommunicator Julie De Smedt, tenzij anders overeengekomen.

9.2 Je hebt het recht om deze materialen te gebruiken voor persoonlijke of interne (bedrijfs)doeleinden, maar mag deze op geen enkele wijze kopiëren, wijzigen, distribueren, of er rechten op verlenen aan derden, tenzij met onze uitdrukkelijke toestemming. Jij bent verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

10.   Verwerking van persoonsgegevens

10.1 Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die we van jou ontvangen met het oog op het opmaken van offertes, projectvoorstellen, de levering van de diensten en de verschaffing van toegang tot het online platform en de online cursus, organisatie van trainingen, sessies, -trajecten en workshops, de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wetgeving ter zake. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

10.2 Je hebt ten alle tijden recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens, om je kosteloos te verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketingdoeleinden en om informatie over ons privacybeleid op te vragen of te raadplegen via de website (https://wetenschapscommunicator.be/privacy-2/). Je kan, met betrekking tot de uitoefening van je rechten, steeds een schriftelijk en gedateerd verzoek doen met voorlegging van een geldig identiteitsbewijs via de contactgegevens.

11.   Geschillen

11.1 In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, de diensten of producten of deze overeenkomst, zullen partijen streven naar een minnelijke oplossing.

11.2 Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomst of de producten of de dienstverlening, die niet via minnelijke weg kunnen worden opgelost, met uitzondering wanneer de dwingende bepalingen inzake toepasselijk recht voor consumenten spelen en een ander recht aanwijzen. Bij gerechtelijke geschillen zijn de Belgische rechtbanken van de zetel van Wetenschapscommunicator Julie De Smedt (TOT NADENKEN VOF) bevoegd behalve wanneer de dwingende bepalingen inzake rechtsmacht voor consumentenovereenkomsten van toepassing zijn.